Nahlížení a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, upravuje právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy a kopie. Pokud budete chtít toto právo využít, postupujte prosím podle níže uvedeného poučení.

1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou oprávněni nahlížet, jakož i pořizovat si její výpisy nebo kopie

  • Pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník;
  • Osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba;
  • Osoba blízká zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném zákonem;
  • Osoba zmocněná k tomu pacientem nebo jinou oprávněnou osobu na základě plné moci.

2) Formulář žádosti o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií si můžete vytisknout z našich internetových stránek nebo si jej vyžádat od zdravotní sestry v ordinaci.

3) Vyplněnou žádost předložte v ordinaci zdravotní sestře. Při podání žádosti je třeba doložit svou totožnost (občanským průkazem, příp. cestovním pasem), a případně i své oprávnění k nahlížení do zdravotnické dokumentace (rozhodnutím soudu o ustanovení opatrovníkem, plnou mocí apod.)

4) Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta jsou oprávněny podat osoby blízké zemřelému pacientovi, a to v případě, kdy pacient za svého života nevyslovil zákaz poskytovat informace těmto osobám.

5) Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií je možné jen v prostorách ordinace, za přítomnosti pověřeného zaměstnance a v předem dohodnutém termínu.

6) Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta s omezenou svéprávností, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem s omezenou svéprávností.

7) Výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace pořizuje na žádost pacienta nebo jiné oprávněné osoby zdravotní sestra. Za pořízení výpisu nebo kopie je požadována úhrada nákladů spojených s jejich pořízením ve výši uvedené v ceníku. Cena za pořízení výpisu nebo kopie se hradí v ordinaci v hotovosti. V případě, že je žádost vyřízena poštou, platí žadatel také poštovné.

8) Pokud nebude dohodnuta jiná lhůta, budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace pořízeny do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby.

Potřebuješ se lékaře na něco zeptat?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU